3.0 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS
นำเสนอด้วย PowerPoint
97